Nasza Polityka Prywatności

Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką przywatności, wyjaśniającą w jaki sposób wykorzystywane są twoje dane oraz jakie masz w związku z tym prawa na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CASTON Sp. z o. o. z siedzibą w Raszynie, ul. Bema 11, 05-090 Raszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS za numerem: 0000226557, NIP: 5220001493.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres e-mail [email protected] lub telefonicznie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • jeśli dokonasz zakupu naszych usług lub produktów, w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, przetwarzania płatności, zapewnienia informacji o statusie zamówienia, obsługi zapytań i próśb oraz oceny i obsługi skarg;

 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych;

 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im;

 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;

 • w celu rozwijania i ulepszania naszych produktów, usług, metody komunikacji oraz funkcjonalności naszych stron internetowych i mediów społecznościowych;

 • do konkursów lub promocji, w których bierzesz udział;

 • w celu przekazywania informacji do Ciebie i zarządzania Twoją rejestracją i/lub subskrypcją naszego newslettera lub innego środka komunikacji;

 • w celu zarządzania naszymi codziennymi potrzebami biznesowymi związanymi z Twoim udziałem w naszych konkursach, loteriach lub działaniach promocyjnych, również tymi, które prowadzimy Partnerami.

 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami poprzez e-mail. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody, lecz nie krócej niż zobowiązuje nas do tego prawo.

Jakie dane osobowe są gromadzone?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać do pośredniej lub bezpośredniej identyfikacji konkretnej osoby. Nie masz obowiązku dostarczania Spółce CASTON żądanych przez nas danych osobowych, ale jeśli tego nie zrobisz, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci naszych usług czy odpowiedzieć na pytania. Gromadzimy dane osobowe z różnych źródeł. Są to: dane osobowe przekazywane nam bezpośrednio, automatycznie oraz z innych źródeł.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać do pośredniej lub bezpośredniej identyfikacji konkretnej osoby. Definicja ta obejmuje dane osobowe zbierane podczas kampanii marketingowych, loterii i konkursów oraz w trybie za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji oraz stron firmowych na platformach zewnętrznych i w aplikacjach dostępnych lub używanych za pośrednictwem platform zewnętrznych.

 • _Dane osobowe przekazywane nam bezpośrednio. Gromadzimy dane o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych usług i produktów, np. informacje o rodzajach treści, które oglądasz lub którymi się zajmujesz, oraz częstotliwość i czas trwania Twoich działań. Gromadzimy również dane osobowe przekazywane nam podczas rejestracji w newsletterze, rejestracji w celu zakupu naszych produktów oraz wypełniania ankiet.
  _
 • _Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie. Otrzymujemy również i przechowujemy określone rodzaje danych osobowych za każdym razem, gdy kontaktujesz się z nami online lub korzystasz z naszych stron firmowych.
  _
 • Dane osobowe, które gromadzimy z innych źródeł. Gromadzimy dane osobowe z innych źródeł, np. od naszych zaufanych partnerów zewnętrznych oraz platform zewnętrznych, w których firma CASTON posiada konta: Facebooku, Google+, Instagram, Twitter. Ponadto otrzymujemy informacje o interakcjach z naszymi reklamami, w celu sprawdzenia, czy są one trafne i skuteczne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania (poprawienia) oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (o ile nie wyrazisz na to wyraźnej zgody), a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, składając wniosek na adres: [email protected] . Aby mieć pewność że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji w celu uwierzytelnienia. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi hostingowe, usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 • marketingowych,

 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez wyżej wymieniony okres lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. Twoje dane będą również przechowywane dla celów statystycznych i archiwizacyjnych.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC, Amazon Web Services Inc., Vultr Holdings Corp., Backblaze Inc., Microsoft Corp., Linode LLC, DigitalOcean LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie profilujemy twoich danych osobowych bez twojej wiedzy. Jeśli wyrazisz zgodę na profilowanie to możemy ci sugerować utwory które mogą się tobie spodobać na podstawie tego co pobrałeś do tej pory. W tym przypadku profilowanie nie wpływa na twoje pozostałe prawa.